Algemene voorwaarden

Download hier onze Algemene leverings, betalings, en garantievoorwaarden van Louisallerhande

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Louis Allerhande betreffende de verkoop, levering en betaling van producten en/of diensten.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan Louis Allerhande aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Louis Allerhande niet geaccepteerd.
1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij Louis Allerhande. U kunt ze ook via de site downloaden.
1.5 Louis Allerhande houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
Artikel 2 Offertes

2.1 Alle offertes opgesteld door Louis Allerhande zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen op de website van Louis Allerhande, eventuele folders en advertenties zijn onder voorbehoud van typefouten. Indien de redelijkheid en billijkheid evident maakt dat het product voor een dusdanig lage prijs niet te koop gesteld had mogen worden, kan de potentiële (internet)-koper geen rechten ontlenen aan de tot stand gekomen digitale verkoop.
Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten met Louis Allerhande komen pas dan tot stand wanneer Louis Allerhande een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Louis Allerhande heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
Artikel 4 Afbeeldingen

4.1 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, in prijslijsten, op de Louis Allerhande internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Deze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De artikelen van Louis Allerhande worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Louis Allerhande.
5.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 8,- (verpakking & verzenden). Voor het buitenland gelden afwijkende tarieven en gaat e.e.a. in overleg.
5.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Louis Allerhande geleverde artikelen en/of diensten te geschieden direct bij levering of per bank voor levering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Louis Allerhande gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van euro 100,00. Louis Allerhande claimt ook de wettelijke rente op de buitengerechtelijke kosten. Deze loopt vanaf de datum dat de klant in gebreke is.
5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5 Niet tijdige betaling geeft Louis Allerhande het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.6 Louis Allerhande is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Louis Allerhande te verrichten prestaties.
5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Louis Allerhande verrekening van facturen toe te passen.
5.8 Door Louis Allerhande in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling noch enig retentierecht.
Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1 Het transportrisico is tot het moment van aflevering voor risico van Louis Allerhande.
6.2 Louis Allerhande is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
6.3 Verzend- of bezorgkosten zijn in overleg met de klant en kunnen variëren per provincie.
6.4. Wij leveren niet onder rembours
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Louis Allerhande behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Louis Allerhande aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen. Zolang de afnemer niet nakomt behoudt Louis Allerhande zich alle rechten en weren voor hetgeen betekent dat het Louis Allerhande vrij staat om alle middelen die hem ter beschikking staan in te zetten tot verhaal van de openstaande nota’s inclusief daaronder begrepen de incassokosten, rente en eventuele boetes.
Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Louis Allerhande is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Louis Allerhande of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd welke was aangegeven met meer dan twee maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding. Is de afnemer geïnformeerd over de vertraging en gaat hij akkoord met een latere levertijd dan kan hij aan de gestelde twee maanden vertraging in de levertijd geen rechten ontlenen behalve indien dit door Louis Allerhande schriftelijk is bevestigd.
Artikel 9 Reclames

9.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan Louis Allerhande. Na het verstrijken van deze termijn wordt Louis Allerhande geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Louis Allerhande er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3 Indien een reclame door Louis Allerhande gegrond wordt bevonden, kan Louis Allerhande overgaan tot het volgende: A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen. B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Louis Allerhande worden afgegeven. C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
9.4 De afnemer dient in alle gevallen Louis Allerhande drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
Artikel 10. Retouren

Producten kunnen niet retour gezonden worden behoudens fouten van de zijde van Louis Allerhande. Elke order wordt telefonisch met de klant doorgenomen en indien door beide partijen juist bevonden per mail bevestigd. De omvang van onze goederen zijn dusdanig dat retouren in de praktijk niet mogelijk zijn behoudens het geschrevene onder artikel 9. Dit laat onverlet dat de garantie op de producten in tact blijft. De klant accepteert dit ook mede doordat hij via de web-shop een beduidend financieel voordeel heeft boven de winkelprijzen. Derhalve ziet de consument/klant dan ook af van het retourrecht.
Artikel 11 Garantie

11.1 Louis Allerhande verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in” garantie van eén (1) jaar, na overleg van een origineel aankoopbewijs. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een foutdiagnose worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal twee (2) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of vallen zij niet onder deze regeling, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Is een artikel niet meer op voorraad dan krijgt u een vergelijkbaar vervangend product hetzij een tegoedbon
11.2 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Louis Allerhande op te geven adres.
11.3 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd. B: indien de installatie of montage van de meubels/goederen op ondeskundige wijze is / zijn uitgevoerd c.q. zijn gebruikt. C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Louis Allerhande zijn verricht. D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen. E: indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. F: indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires. G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Louis Allerhande echter geen defect geconstateerd kan worden. 10.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt Twee (2) maanden garantie gegeven
Artikel 12 Handelsmerk

12.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Louis Allerhande afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.
Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Louis Allerhande blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering. 13.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Louis Allerhande in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Louis Allerhande niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Louis Allerhande. 12.3 De afnemer vrijwaart Louis Allerhande te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
Artikel 15 Gebruik van de website/overnamerecht

15.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Louis Allerhande mag de inhoud van de website buiten particulier gebruik niet worden verveelvoudigd. Louis Allerhande beroept zich op de auteurswet, de databankenwet en de wet geschriftenbescherming. Overtreders zullen zowel de kosten in als buiten rechte dienen te vergoeden.